TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 4

Với chương tiếng Anh lớp 4, phần ngữ pháp chủ yếu có thể chia làm 3 phần chính: Hỏi đáp, cách nói lời mời và cách đề nghị một người nào đó đi cùng.

Các bạn học sinh hãy cùng xem bài tổng hợp dưới đây để nắm rõ những phần ngữ pháp tiếng Anh cần ôn tập trong chương trình tiếng Anh lớp 4 nhé.

I. Hỏi – đáp

Trong tiếng Anh lớp 4, trọng điểm ngữ pháp tập trung chủ yếu vào Hỏi – Đáp. Phần hỏi đáp sẽ có nhiều cấu trúc trong từng trường hợp cụ thể trong giao tiếp.

1. Hỏi đáp về sức khỏe

Để hỏi sức khỏe ai dạo này như thế nào, dùng cấu trúc sau:

Hỏi: How + to be + S (subject)?

Đáp: S + to be + fine/well/ bad, thanks.

 • Trường hợp chủ từ số nhiều you/we/they thì “to be” được chia thành “are”.

 • Trường hợp chủ từ số ít he/she thì “to be” được chia thành “is”.

 • Trường hợp chủ từ là I thì “to be” là “am

2. Hỏi đáp về ai đó từ đâu tới

Khi muốn biết ai từ đâu đến, các bạn hãy dùng cấu trúc:

Hỏi: Where + to be + S + from?

Đáp: S+ to be +from + tên địa danh/ quốc gia

3. Hỏi đáp về quốc tịch

Cấu trúc sau đây được dùng để hỏi về quốc tịch của một người người đó.

Hỏi: What nationality + to be + S?

Đáp: S + to be + quốc tịch.

4. Hỏi đáp hôm nay là ngày mấy

Bạn muốn biết hôm nay là ngày mấy tháng mấy, hãy dùng cấu trúc này.

Hỏi: What is the date today?

Đáp: It is + the + ngày (số thứ tự) + of + tháng.

 5. Hỏi đáp về ngày sinh nhật

Để hỏi về ngày sinh nhật của một ai đó, bạn hãy dùng cấu trúc này nhé.

Hỏi: When’s your/her/his birthday?

Đáp: (Có 2 cách)

– It’s + in + tháng. (vào tháng …)

– It’s + on + the + ngày (dùng số thứ tự) + of + tháng. (vào ngày… tháng…)

6. Hỏi đáp về trường, lớp, môn học

+ Hỏi về trường học của một người bạn ở đâu:

Hỏi: Where is + your (his/her) + school?

Đáp: It’s in + (tên đường)Street.

Ex: Where is his school? It’s in Tran Phu Street.

+ Hỏi về tên trường của một ai đó:

Hỏi: What’s the name of your (his/her) school?

Đáp: My (his/her) school is+ tên trường+ Primary school.

Ex: What’s is the name of your school? My school is Nguyen Du Primary school.

+ Hỏi về lớp học của bạn:

Hỏi: What class are you in? (Bạn học lớp mấy?)

Đáp: I’m in class+ N. (Tôi học lớp…)

Ex: What class are you in? I’m in class 4A

+ Hỏi về ai đó có môn học nào trong ngày:

Cách 1:

Với các chủ từ số nhiều (you/we/they):

Hỏi: What subject do + S + have today?

Đáp: S + have + môn học.

Với các chủ từ số ít (he/she):

What subject does + S + has today?

S + has + môn học.

Cách 2:

Chủ từ số nhiều: you/we/they

Hỏi: Do + S + have + môn học + today?

Đáp: Yes, S + do/  No, S + don’t.

Chủ từ số ít he/she

Hỏi: Does + S + have + môn học + today?

Đáp: Yes, S + does/ No, S + doesn’t.

7. Hỏi đáp về yêu thích của ai đó

Trong chương trình tiếng Anh lớp 4, để biết hoạt động yêu thích, sở thích, môn học yêu thích, và đồ ăn thức uống ưa thích, lần lượt dùng các cấu trúc ngữ pháp sau:

+ Hỏi ai đó thích làm gì:

Với chủ từ là số nhiều:

Hỏi: What do you like doing?

Đáp: I like + V-ing

Với chủ từ là số ít:

Hỏi: What does he/she like doing?

Đáp: He/She likes + V-ing

+ Hỏi về sở thích của một người nào đó:

Hỏi: What is your hobby, tên người?

Đáp: I + like + V-ing/ My hobby is + V-ing.

+ Cách thêm đuôi -ING:

 • Thêm -ing sau động từ.

Ex: go ➔ going, read ➔ reading, try ➔ trying,…

 • Các động từ tận cùng là “e”, chúng ta bỏ “e” sau đó thêm đuôi “-ing”.

Ex: write ➔ writing, type ➔ typing,…

 • Các động từ tận cùng là“ie”, chúng ta đổi “ie” thành “y” rồi thêm “-ing”

Ex: lie ➔ lying,

 • Các động từ tận cùng“ee”, chúng ta chỉ cần thêm đuôi “-ing”.

Ex: see ➔ seeing,

 • Các động từ một âm tiết và tận cùng là ‘“phụ âm-nguyên âm-phụ âm”, thì ta gấp đôi phụ âm cuối rồi khi thêm “-ing” vào.

Ex: run ➔ running, stop ➔ stopping, sit ➔ sitting,…

+ Hỏi về môn học yêu thích

 • Cách 1

Chủ từ số nhiều

Hỏi: What subjects do +S+ like?

Đáp: S + like + môn học.

Chủ từ số ít

Hỏi: What subjects does +S+ like?

Đáp: S + likes + môn học

 • Cách 2

Chủ từ số nhiều

Hỏi: Do + S+ like+ môn học?

Đáp: Yes, S + do/ No, S + don’t.

Chủ từ số ít

Hỏi: Does + S + like + môn học?

Đáp: Yes, S + does/ No, S + doesn’t.

+ Hỏi về đồ ăn thức uống ưa thích của một người:

Hỏi: What’s your (her/his/their) + favourite + food/drink?

Đáp:  My (Her/His/Their) + favourite + food/drink + is + đồ ăn/thức uống Hoặc It’s + đồ ăn/thức uống.

8. Hỏi đáp người khác đang làm gì tại thời điểm nói

Ngay tại thời điểm nói, dùng cấu trúc sau để hỏi ai đó đang làm gì:

Hỏi: What + to be + S + doing?

Đáp: S + to be + động từ – ing.

9. Hỏi đáp về ai đó ở đâu hay làm gì trong quá khứ

Để biết trong quá khứ, ai đó đã ở đâu hay làm gì các bạn học sinh sẽ sử dụng các cấu trúc sau để hỏi.

+ Hỏi đáp về ai đó đã ở đâu

Hỏi: Where + to be + S + thời gian ở quá khứ?

Đáp: S + to be + nơi chốn/địa điểm.

 • Trường hợp chủ từ số nhiều you/they thì “to be” được chia thành “were”.

 • Trường hợp chủ từ số ít he/she thì “to be” được chia thành “was”.

 • Trường hợp chủ từ là thì “ to be” được chai thành “was”.

+ Hỏi đáp ai đó đã ở đâu trong quá khứ:

Hỏi: What did +  S + do + thời gian ở quá khứ?

Đáp: S+ V2/ V_ed.

10. Hỏi giờ

Trong trường hợp các bạn muốn biết chi tiết về giờ, dùng cấu trúc hỏi giờ để hỏi. Có 2 cách hỏi giờ và các cách trả lời sau:

Hỏi:

What time is it? / What’s the time?

Đáp:

    It’s + số giờ + o’clock.                          (giờ chẵn)

It’s + số giờ + số phút.                          (giờ lẻ)

   It’s + số phút + past (after) + số giờ.   (giờ quá)

     It’s + số phút + to + số giờ.                   (giờ kém)

11. Hỏi nghề nghiệp và nơi làm việc của ai đó

Cấu trúc sau đây sẽ giúp các bạn học sinh có thông tin về nghề nghiệp, nơi làm việc ai đó.

+ Hỏi nghề nghiệp

Hỏi:

What + do/does + S + do?

What is + tính từ sở hữu + (danh từ chỉ người) + job?

Đáp:

S +  am/is/are + nghề nghiệp.

+ Hỏi nơi làm việc

Hỏi:

Where + do/does + S + work?

Đáp:

S + work/ works in + nơi làm việc

 • Chủ từ I/We/They dùng work.

 • Chủ từ He/She dùng works.

12. Hỏi đáp về ngoại hình, đặc điểm ai đó

Muốn biết đặc điểm ngoại hình ai đó như thế nào, hãy hỏi bằng cấu trúc dưới đây:

Hỏi:

What + do/does + S+ look like?

Đáp:

S + is/are + adj (tính từ mô tả ngoại hình)

13. Hỏi đáp giá tiền

Để biết số tiền cần trả khi mua hàng, hãy dùng cấu trúc hỏi giá tiền như sau:

Món hàng mua là số ít:

Hỏi: How much is it?

Đáp: It is + giá tiền.

Mua nhiều món hàng: 

Hỏi: How much are they?

Đáp: They are + giá tiền.

14. Hỏi đáp kế hoạch/dự định trong tương lai gần

Để hỏi về kế hoạch, dự định sắp làm trong thời gian ở tương lai đã xác định, dùng cấu trúc sau:

Hỏi: What + to be + S going to do?

Đáp: S + am/is/are + going to + V.

15. Hỏi đáp số điện thoại

Cấu trúc dưới đây sẽ giúp bạn biết được số điện thoại liên lạc của một ai đó:

Hỏi :

What’s + your (his/her) + phone number?

Đáp:

My (His/Her) phone number + is + số điện thoại.

It’s + số điện thoại.

II. Lời mời

Tiếng Anh lớp 4 cũng dạy các bé để mời ai đó bằng tiếng Anh thì như thế nào. Để mời ai đó ăn/uống hay đi đâu một cách lịch sự và biết cách trả lời một cách tế nhị, có các cấu trúc sau:

1. Mời ai đó ăn/uống

Mời:

Would you like some + đồ ăn/thức uống?

Đáp:

Đồng ý: Yes, please.

Từ chối: No, thanks/ No, thank you.

2. Mời ai đó đi đâu

Mời:

Would you like to + V?Đáp

Đồng ý:

I’d love to.

That’s very nice.

That’s a great idea.

Great!

That sounds great.

Từ chối:

Sorry, I can’t.

Sorry, I’m busy.

I can’t. I have to do homework

III. Đề nghị ai đó đi đâu

Để đề nghị ai đó đi đâu cùng mình, dùng cấu trúc ngữ pháp sau:

Let’s go to + the + danh từ chỉ nơi chốn.

 Ngữ pháp tiếng Anh lớp 4 trải đều cả hai học kì, cụ thể trong từng đơn vị bài học và kết hợp với phần từ vựng.

Đọc thêm: Để học ngữ pháp tiếng Anh tiểu học hiệu quả.

Anh ngữ BIS hy vọng bài viết này đã giúp các bạn học sinh cùng bậc phụ huynh có cái nhìn rõ ràng để chuẩn bị tốt cho chương trình tiếng Anh lớp 4.

——————————————————-

TRUNG TÂM DẠY KÈM TIẾNG ANH BIS

Chương trình học tiếng Anh tích hợp hiệu quả dành cho trẻ từ 3-16 tuổi.

Đăng ký ngay để nhận 2 buổi học thử miễn phí.

Hoặc liên hệ ngay với chúng tôi tại:

Địa chỉ: 126 Trương Định, Tp. Quảng Ngãi

Điện thoại: 0255 222 55 99

Facebook: https://www.facebook.com/BISdaykemAnhngu/

ĐĂNG KÝ NGAY

Chia sẻ ngay  

Leave Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *